02/09/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Naft Masjed Soleyman

15:00

0 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 5600

رخداد های بازی

21

34

60

86

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن