04/09/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Saipa Tehran

15:45

1 : 0

هفته 13

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

31

82

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن