18/08/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Esteghlal Khouzestan

15:00

2 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

26

29

31

44

49

57

75

76

87

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن