14/08/1397

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 0

هفته 11

تعداد تماشاچی : 4100

رخداد های بازی

49

73

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن