04/08/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Sepidrood Rasht

16:00

2 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 43000

رخداد های بازی

39

43

58

62

66

76

82

85

91

95

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن