27/07/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Pars Jonoubi Jam

18:00

0 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

13

21

36

45

45

45

45

61

73

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن