06/07/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Khouzestan

17:40

6 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 41000

رخداد های بازی

21

34

35

40

41

61

63

83

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن