07/07/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Mashinsazi Tabriz

18:30

1 : 1

هفته 8

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

19

49

58

66

80

84

85

86

88

89

91

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن