30/06/1397

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Foolad Khouzestan

19:30

3 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 8500

رخداد های بازی

20

23

41

44

66

71

92

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 46 77
11 69 16
42 59 15
5
32
70
22
7
6
2
29

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
15
20
16
77
23
1

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 46 14
1
10
5
6
20
7
3
44

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

78
36
21
14
8
47
17
11
2