21/06/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Nasaji Mazandran

20:30

2 : 1

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 23500

رخداد های بازی

38

43

43

45

50

63

70

95

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 74 7
33 66 9
8 83 19
50
40
20
3
13
23
18
15

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

30
19
6
5
9
1
7

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 69 37
13 84 69
70 81 21
44
90
88
15
11
3
4
2

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

39
20
21
26
38
12
69
37
27