01/06/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Naft Masjed Soleyman

20:15

1 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Shahid Vatani

تعداد تماشاچی : 11000

رخداد های بازی

12

52

92

92

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77 55 7
11 80 23
8 62 20
6
4
15
66
40
12
5
17

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

19
33
9
18
20
23
7

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 83 6
20 68 88
8 78 19
50
40
3
33
13
23
18
15

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

30
11
19
88
6
5
44
9