02/06/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Peykan Tehran

18:35

2 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Emam Reza

تعداد تماشاچی : 7150

رخداد های بازی

10

44

78

86

89

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77 55 7
10 76 9
40 51 70
20
99
1
2
6
11
19
16

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

55
44
70
9
14
7
45
5
8

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 82 60
21 83 13
10 90 25
3
18
37
5
12
9
6
8

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

66
23
25
13
19
60
7
1