25/05/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Nasaji Mazandran

20:30

2 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

10

49

64

66

72

91

93

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 80 7
33 74 9
6 46 19
70
5
8
3
13
23
1
18

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

50
40
19
88
9
7
15

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37 93 10
11 80 6
32 55 8
70
42
22
7
2
29
4

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
5
31
20
15
23
6
10