25/05/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Mashinsazi Tabriz

20:30

1 : 1

هفته 4

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

37

53

69

73

79

79

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن