19/05/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Naft Abadan

20:00

1 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Emam Reza

تعداد تماشاچی : 2100

رخداد های بازی

62

77

79

80

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 87 25
2
3
1
7
6
8
20
4
69

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

25
14
23
15
17
12
10

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 63 60
10 73 13
21 87 23
18
6
1
8
37
5
9

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

66
23
60
7
2
78
13
19