18/05/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Zobahan Isfahan

20:30

0 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 350

رخداد های بازی

34

40

58

84

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 64 6
10 86 77
17 67 99
14
24
2
4
69
20
12
7

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

99
28
13
77
26
32
5
21
6

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 67 23
26 94 19
9 79 32
7
5
14
2
40
3
4
21

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

30
25
32
19
6
23
33
10
22