11/05/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Tehran

20:45

2 : 2

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

7

10

18

24

43

46

55

58

73

75

83

85

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 82 16
8 75 77
3
44
13
21
70
14
6
1
33

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
16
43
99
27
45
19
2

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 76 20
23 28 17
14 81 77
3
2
69
12
8
7
6

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

27
99
19
13
77
26
17
4
20