20/11/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Mes Kerman

14:30

0 : 0

هفته 26

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

35

57

89

93

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6
30
14 64 10
5
11 46 23
8
2
3
35 70 22
17

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

10
22
23

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 76 23
4
7
11
20 87 26
22
16
15 86 24
77
9
6

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

24
26
23