لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 مس كرمان 1 گسترش فولاد 2 1392/07/05 17:00
week 26 گسترش فولاد 0 مس كرمان 0 1392/11/20 14:30