21/10/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Saba Qom

14:30

1 : 2

هفته 22

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

جمشيد دانش مهر

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

علیرضا ایلدروم

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

43

45

45

45

48

54

62

74

82

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26
1
17
20
23
4
13
3
10
9
92 92 24

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

30
24
7

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
30
26
4
18 54 6
8
17 62 38
10
32 75 16
29
33

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

38
16
6