لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 34 فجر سپاسي شیراز 6 صباي قم 1 1397/02/09 17:00
week 17 صباي قم 0 فجر سپاسي شیراز 1 1396/09/19
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 صباي قم 3 فجر سپاسي شیراز 0 1392/06/08 19:30
week 22 فجر سپاسي شیراز 1 صباي قم 2 1392/10/21 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 صباي قم 1 فجر سپاسي شیراز 1 1391/05/27
week 22 فجر سپاسي شیراز 1 صباي قم 1 1391/10/29
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 صباي قم 1 فجر سپاسي شیراز 1 1390/09/24
week 34 فجر سپاسي شیراز 0 صباي قم 0 1391/02/22
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 صباي قم 1 فجر سپاسي شیراز 2 1388/08/05
week 31 فجر سپاسي شیراز 1 صباي قم 4 1389/01/27
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فجر سپاسي شیراز 1 صباي قم 1 1387/06/28
week 24 صباي قم 2 فجر سپاسي شیراز 0 1387/11/12
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 صباي قم 0 فجر سپاسي شیراز 0 1386/06/15
week 21 فجر سپاسي شیراز 3 صباي قم 1 1386/11/26
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فجر سپاسي شیراز 1 صباي قم 1 1385/08/05
week 22 صباي قم 0 فجر سپاسي شیراز 1 1385/12/17
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فجر سپاسي شیراز 1 صباي قم 1 1384/07/22
week 22 صباي قم 0 فجر سپاسي شیراز 1 1384/11/23
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فجر سپاسي شیراز 3 صباي قم 2
week 21 صباي قم 0 فجر سپاسي شیراز 1