14/09/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Foolad Khouzestan

15:00

0 : 0

هفته 17

تعداد تماشاچی : 793

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

سعيد قاسمي

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

24

78

90

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
77
10
17
14
24
8 62 21
11
5
37
29

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
7

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
18
23
25
12
13
29
10
38
16
33

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

8
17
44