لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فجر سپاسي شیراز 1 فولاد خوزستان 1 1400/09/14 15:00
week 23 فولاد خوزستان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1400/12/26 17:00
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week فجر سپاسي شیراز 5 فولاد خوزستان 4 1398/07/08 15:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فولاد خوزستان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1392/05/11 22:00
week 17 فجر سپاسي شیراز 0 فولاد خوزستان 0 1392/09/14 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فولاد خوزستان 2 فجر سپاسي شیراز 1 1391/08/05
week 30 فجر سپاسي شیراز 1 فولاد خوزستان 1 1391/12/25
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 فولاد خوزستان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1390/07/08
week 26 فجر سپاسي شیراز 2 فولاد خوزستان 1 1390/11/26
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1388/06/06
week 21 فجر سپاسي شیراز 0 فولاد خوزستان 1 1388/10/03
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 فجر سپاسي شیراز 0 فولاد خوزستان 1 1387/05/15
week 18 فولاد خوزستان 0 فجر سپاسي شیراز 1 1387/09/18
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 0 فجر سپاسي شیراز 3 1385/07/25
week 21 فجر سپاسي شیراز 0 فولاد خوزستان 0 1385/12/11
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 3 فجر سپاسي شیراز 0 1384/07/01
week 19 فجر سپاسي شیراز 2 فولاد خوزستان 0 1384/10/29
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فجر سپاسي شیراز 0 فولاد خوزستان 1
week 28 فولاد خوزستان 1 فجر سپاسي شیراز 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فجر سپاسي شیراز 1 فولاد خوزستان 0 1381/08/03
week 15 فولاد خوزستان 2 فجر سپاسي شیراز 2 1381/12/01