07/01/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Esteghlal Khouzestan

17:30

1 : 0

هفته 28

تعداد تماشاچی : 50

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

حمزه علی سلیمی

داور چهارم

رضا کرمانشاهی

رخداد های بازی

10

17

33

59

59

69

86

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 81 14
22
13
4 64 16
40 76 21
20
2
9
12
10
30

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
21
16

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
10 93 12
1
6
27
80
14 71 15
17
24
16 75 11
7

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
12
15