27/11/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Gostaresh Foulad

15:30

1 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

سخاوت سليمان نژاد

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

8

53

59

62

71

71

89

92

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 90 15
4
11
10 77 26
24
20 53 23
22
16
77
9
6

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

26
15
23

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
18
4
10
23 90 34
55 59 6
11
5
21 68 40
1

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

40
34
6