11/11/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Naft Tehran

14:30

2 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

علیرضا کناری

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

30

36

53

75

76

91

94

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 62 9
3
21
19 81 24
13
2
1
6
8
32
25 75 10

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
10
24

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
6
5
3 63 14
9
30
23
13 70 7
40
11
2

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

7
18
14