14/10/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Saipa Tehran

14:30

2 : 2

هفته 21

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

پیروز سیف اله زاده

رخداد های بازی

1

24

32

38

45

51

53

61

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
40
19
18
34
4
3
23
11
10 73 6

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
55

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
15
66
2
24
30
35 32 90
17 70 40
27 65 6
10

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

6
40
90