13/10/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Foolad Khouzestan

15:00

0 : 2

هفته 21

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

مهدی شفیعی

داور چهارم

قاسم واحدي

رخداد های بازی

32

34

41

65

70

73

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 78 14
8
21
4
11
55
77
37 84 15
29 46 7
5
24

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
15
7

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
23
13 65 14
66 46 40
1
2
29
12
10
30 79 20
25

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
20
40