03/10/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Saba Qom

14:30

0 : 1

هفته 20

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

رضا عبدوس

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

10

44

56

60

78

87

92

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6
17
20
26
11
7 93 24
4
92 76 30
10
9 86 3

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

3
24
30

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
1
5
6
8 62 12
24
88
26 55 7
20 83 2
10
77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
2
7