03/10/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Perspolis Tehran

14:30

0 : 1

هفته 20

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

اشکان خورشیدی

رخداد های بازی

10

31

38

45

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
9
4
12
6
99
18
40

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
23
64
7
77
14

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
40
5
6
11
14
9
30

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

23
17
13
2
10
88