02/08/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Zobahan Isfahan

15:30

5 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

مهدی ناصحی

داور چهارم

رسول رهبرفام

رخداد های بازی

25

29

41

45

57

65

80

92

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
7
26
5
4 75 15
31 63 23
6
8
9
29 46 11
30

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

23
15
11

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
8
6
1
29
4
14
26
12
17 79 7
9

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

18
7
11