25/07/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Saba Qom

15:45

1 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

بهروز برون

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

33

36

41

64

82

84

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
7
26
18
2
1
10
9 92 19
23
8
30 84 11

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

11
19
16

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
2 82 14
26
5
31
8
11
7
29 46 23
30
9 65 15

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

14
15
23