11/07/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Tehran

17:20

0 : 2

هفته 12

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

محمد رضا مدیر روستا

داور چهارم

محمدباقر قراملکي

رخداد های بازی

24

30

53

63

69

71

78

87

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
9 75 11
8
10 84 25
1
18 75 19
24
13
21

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
25
11

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8 75 40
21
11
7
14
10
29
22
6
24

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

15
40
20