05/07/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Foolad Khouzestan

16:15

1 : 2

هفته 11

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

تورج عیوض محمدی

کمک داور دوم

رضا عادل

داور چهارم

اسد حاج محمد

رخداد های بازی

55

78

91

93

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
21
20
14 76 15
10
22
6
24
8 90 23
7
29 87 40

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

40
23
15

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
17
5
6
3
14
9
13 62 11
27
40 80 26
30 72 18

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

18
26
11