14/06/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Khouzestan

18:00

1 : 1

هفته 8

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

محمد کمانی

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

جهانبخش آرمان

داور چهارم

هادی حاج عباسی

رخداد های بازی

10

56

86

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
5
17
20
16 65 2
8
23
13
40
14 72 6
10 82 15

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

6
15
2

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
31
4
8
7
5
11
10
1
9
6

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

23
2
16