08/06/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Tehran

19:30

3 : 2

هفته 7

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

رسول رهبرفام

کمک داور اول

علیرضا کناری

کمک داور دوم

محمد عطایی

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

30

32

32

63

67

94

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
9
8 76 18
10
99
6
11 82
5
19 54 25
13
21

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
25

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
4
31 73 32
23
6
8
22
11 89 15
7
30 94 29
5

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
29
32