01/06/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Khouzestan

20:15

3 : 2

هفته 6

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

سخاوت سليمان نژاد

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

محمد کمانی

رخداد های بازی

3

22

28

32

33

68

73

83

90

91

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
22
18 62 14
13 35 20
17
4
21 65 11
40
2
3
10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
11
20

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8
21
11
3
14 68 20
10
1
40 76 7
29
6
24

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
7