24/05/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Esteghlal Tehran

19:20

1 : 2

هفته 5

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

17

25

68

82

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
33
8
6
5
2
10 94 28
1
22 58 26
11
32 46 7

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

26
28
7

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
21
7
22
14 79 10
8
20
11
17 79 19
12 70 27
29

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

10
19
27