15/05/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Esteghlal Tehran

21:15

2 : 4

هفته 3

تعداد تماشاچی : 13000

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

علیرضا ایلدروم

داور چهارم

حسن اکرمی

رخداد های بازی

35

36

47

50

53

74

83

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
4
33
8
6
2
1
11
10 70 7
26 64 5
32 90 31

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

31
7
5

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
5
10
4
12
44
3
1
7 78 21
13 82 40
8 78 11

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

11
40
21