11/05/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Fajr Sepasi

22:00

1 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

سعید آل وردی

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

17

30

63

64

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
12
8
7
10
17
15
44 81 19
3 58 18
6 77 14

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

14
19
18

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
10
3
21
24
14
11
40
8 92 23
29 82 7
5 65 9

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
23
9