10/05/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Damash Gilan

22:00

0 : 0

هفته 2

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

حمید رضا رحیمی

داور چهارم

مجید حاج ملک

رخداد های بازی

29

40

46

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8
9
29
21
13
14
11
77 46 7
5 64 12
17 83 27

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

12
27
7

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
9
5
10
13
14
15
30
40 60 2
3 76 20
11 85 7

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

20
7
2