20/02/1392

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Peykan Tehran

2 : 0

هفته 34

تعداد تماشاچی : 100

رخداد های بازی

57

57

58

89

92

92

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن