26/01/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Foolad Khouzestan

1 : 1

هفته 32

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

20

77

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن