23/01/1392

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Rahahan Tehran

1 : 0

هفته 32

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

38

40

58

59

71

73

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن