23/01/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Mes Kerman

1 : 1

هفته 32

تعداد تماشاچی : 553

رخداد های بازی

8

33

36

40

42

53

64

78

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن