16/01/1392

جزییات مسابقه

Aluminium Hormozgan - Malavan Anzali

3 : 2

هفته 31

تعداد تماشاچی : 2000

رخداد های بازی

4

15

30

35

43

81

82

83

94

94

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن