11/12/1391

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Aluminium Hormozgan

6 : 0

هفته 28

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

42

44

56

66

71

81

83

91

بازیکنان اصلی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Aluminium Hormozgan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن