14/12/1391

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Tehran

1 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 8500

رخداد های بازی

28

55

86

90

93

93

93

94

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن