10/12/1391

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saipa Tehran

4 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

8

12

45

49

51

85

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن