03/12/1391

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Malavan Anzali

3 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

26

78

82

89

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن